پژواک . بیت‏المال و اموال عمومی . قسمت چهارم، انتصابات و حقوق و مزایای غیرقانونی

قانون‏گذار مسئولان و مدیران سازمان‏ها و موسسات موضوع اموال عمومی را موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و رعایت حقوق بیت‏المال نموده برای متخلفین مجازات‏های سنگینی پیش‏بینی نموده است. این مجازات‏ها شامل مدیرانی که با ترک فعل خود (عدم انجام وظایف قانونی خود، برای نمونه عدم نظارت بر مجموعه تحت مدیریت خود) موجب ورود خسارت به اموال عمومی و پرداخت غیرقانونی از محل اموال عمومی شدند می‏گردد چه رسد به مدیرانی که خود به صورت مستقیم در بروز و وقوع جرائم و تخلفات نقش اساسی داشته و آمر این اقدامات بوده‏اند.

برداشت دوم

پرداخت حقوق و مزایا به کلیه کارکنان از محل بودجه شرکت به عنوان اموال عمومی لزوما مشمول قواعد و مقررات مزبور در قسمت فوق بوده تخطی از قوانین و مقررات مربوطه قطعا مستوجب مجازات‏های فوق‏الذکر خواهد بود.

محمل و منشاء قانونی پرداخت به کلیه کارکنان شرکت بهره‏برداری متروی تهران، قوانین و مقررات مربوط به نظام طبقه‏بندی مشاغل می‏باشد. برای حصول نتیجه قانونی فوق و مقدم بر پرداخت قانونی در موضوع بحث انتصاب قانونی کلیه کارکنان شرکت است. بر اساس مقررات مذکور هرگونه انتصاب و متأثر از آن تعیین و تصویب گروه (به عنوان مبنای پرداخت حقوق و مزایا) لزوما می‏بایست با رعایت شرایط ‏احراز قانونی صورت پذیرد.
قواعد و ضوابط مربوط به نظام طبقه‏بندی مشاغل از جمله قواعد آمره است تا اندازه‏ای که  بخش خصوصی که مالک علی‏الاطلاق اموال و دارایی‏های خود می‏باشد قدرت تخطی از آن قواعد را حداقل به صورت شکلی ندارد، چه رسد به شرکت بهره‏برداری به عنوان موسسه عمومی که هیچ اختیاری برای مدیران آن به منظور تخطی از قوانین و دخل و تصرف و تفسیر به رای  آن وجود ندارد.

برداشت سوم انتصابات و حقوق و مزایای غیرقانونی در شرکت

متاسفانه از بدو ورود تیم مدیریتی حاکم به شرکت بهره‏برداری کلیه قوانین و مقررات حاکم بر نظام طبقه‏بندی مشاغل و ضوابط مربوط به انتصاب، تعیین گروه و حقوق و مزایا در مورد تعداد کثیری از افراد جدیدالاستخدام و نورچشمی نه تنها نادیده گرفته شد بلکه اگر بخواهیم حق مطلب را ادا نماییم باید بگوییم لگدمال گردید.

اعمال این مقررات تنها اختصاص به کارکنان قدیمی و افرادی که فاقد رابطه و رانت بودند داشته  خیل کثیری از افراد جدیدالاستخدام به واسطه و فیض بهره‏مندی از روابط، انتصاب یا انتساب به مقامات سیاسی، مدیریتی، شهری، رسانه‏ها و مطبوعات، بازیگران مشهور سینما و تلویزیون و ... از اعمال قوانین و مقررات معاف گشته و از پست‏ها و حقوق و مزایایی که تحت هیچ شرایطی استحقاق تصدی و بهره‏مندی از آن را بر اساس ضوابط و مقررات نداشته‏اند بهره‏مند گشته‏اند. حقوق و مزایایی که از نظر قانونی با ارفاق، استحقاق بهره‏مندی از نیمی از آن را نیز نداشته‏اند. آن چیزی که بر اهمیت و شدت این جرائم و تخلفات می‏افزاید استمرار این تضییع حقوق و اموال عمومی است. با این توضیح که بعضی از رفتارها و اعمالی که منجر به ورود خسارت به بیت‏المال می‏گردد به صورت دفعتاً واحده صورت می‏پذیرد لکن در موضوع مورد بحث آثار و توابع این انتصاباتِ کثیرِ غیرقانونی و متأثر از آن پرداخت‏های غیرقانونی از محل بودجه عمومی مستمراً هر ماهه تکرار گشته و مستمراً به بیت‏المال زیان وارد می‏گردد. حال بماند علل، اهداف و انگیزه‏های مدیریت از این بذل و بخشش از بیت‏المال به این آقازاده‏ها! و بماند آثار زیان‏باری که این روند در حوزه منابع انسانی شرکت گذاشته و رفع آن نیازمند چندین سال تلاش و هزینه می‏باشد.

برای نمونه مشتی از خروارها بی‏عدالتی و تبعیض و اقدامات غیرقانونی در انتصابات به شرح ذیل بیان می‏گردد:

انتصاب آقای س م ح متولد 1357 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مشاور... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای ح آ متولد 1356 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مشاور... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای م ج م متولد 1359 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مدیریت... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای ا ح ق متولد 1362 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مدیریت... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای ه ز متولد 1360 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست قائم‏مقام... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای م ط متولد 1358 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مدیریت... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

انتصاب آقای ح ت متولد 1357 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مدیریت... و اعطاء گروه 16 به نامبرده.

شرایط احراز قانونی تصدی پست‏های فوق فوق‏لیسانس در رشته مرتبط با پست به علاوه 12 سال سابقه‏کار مرتبط با آن پست می‏باشد! حال آنکه با توجه به وضعیت نامبردگان  انتصاب ایشان تنها در پستی در سطح دیپلم با گروه شغلی 7 امکان‏پذیر بود.

(تعداد افرادی که با این وضعیت در پست‏های مذکور منصوب شدند 18 نفر می‏باشند)

 انتصاب آقای م ج ج متولد 1368 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

انتصاب آقای م ص پ متولد 1366 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

انتصاب آقای س م م متولد 1365 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

انتصاب آقای م ن متولد 1364 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

انتصاب آقای ش ا متولد 1361 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

انتصاب آقای م ر متولد 1360 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست ریاست... و اعطاء گروه 14 به نامبرده.

شرایط احراز قانونی تصدی پست ریاست ‏لیسانس در رشته مرتبط با پست به علاوه 8 سال سابقه‏کار مرتبط با آن پست می‏باشد! حال آنکه با توجه به وضعیت نامبردگان  انتصاب ایشان تنها در پستی در سطح دیپلم با گروه شغلی 7 امکان‏پذیر و منطبق بر قانون بود.

(تعداد افرادی که با این وضعیت در پست‏های مذکور منصوب شدند 45 نفر می‏باشند)

انتصاب آقای م د ا متولد 1364 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مسئول... و اعطاء گروه 13 به نامبرده.

انتصاب آقای م ش متولد 1363 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مسئول... و اعطاء گروه 13 به نامبرده.

انتصاب آقای م ا متولد 1361 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مسئول... و اعطاء گروه 13 به نامبرده.

انتصاب آقای ح ق متولد 1361 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مسئول... و اعطاء گروه 13 به نامبرده.

انتصاب آقای ه د پ متولد 1360 با مدرک تحصیلی دیپلم بدون هیچ سابقه و تجربه‏ای در پست مسئول... و اعطاء گروه 13 به نامبرده.

شرایط احراز قانونی تصدی پست‏های مذکور ‏لیسانس در رشته مرتبط با پست به علاوه 4 سال سابقه‏کار مرتبط با آن پست می‏باشد! حال آنکه با توجه به وضعیت نامبردگان انتصاب ایشان تنها در پستی در سطح دیپلم با گروه شغلی 7 امکان‏پذیر بود.

(تعداد افرادی که با این وضعیت در پست‏های مذکور منصوب شدند 90 نفر می‏باشند)

وقص علی هذا... که اگر بخواهیم همه موارد را در این مقال ذکر کنیم آن را تبدیل به مثنوی هفتاد من خواهد نمود لکن به اجمال اعلام کنیم که تعداد این انتصابات غیرقانونی بیش از 700 مورد می‏باشد.

برداشت آخر

برای شناخت و اثبات تخصص، مهارت و توان افراد برای تصدی پست‏ها و مسئولیت‏ها در کلیه جوامع و از جمله کشور ما در عرف، قوانین و مقررات، ابزارهای سنجشی در نظر گرفته شده است و آن هم عبارت است از تحصیلات و تجربه. این دو شرط از شروط مشترک و لازم است که نه تنها در تمامی سازمان‏ها و موسسات، اعم از خصوصی و دولتی بلکه در کل جوامع از گذشته تاکنون مورد توجه بوده و سایر شروط به عنوان شروط فرعی و جانبی متناسب با فرهنگ، اعتقادات، اهداف و برنامه‏ها مورد توجه قرار می‏‏گیرد. شروطی مانند اخلاق، عقاید، التزام به حاکمیت و ... در واقع شروط اخیر جزو شروط لازم می‏باشند ولی شرط کافی برای انتصاب و واگذاری سمت نیستند؛ شرط اساسی و اصلی همان تخصص است که باید با این شروط جمع باشد. در یک کلام بیان جامع و مانع انسان متخصص و متعهد، شهید دکتر مصطفی چمران که فرمود:

"می‏گویند تقوا از تخصص لازم‏تر است، آن را می‏پذیرم اما می‏گویم آن‏کس که تخصص ندارد و کاری را می‏پذیرد بی‏تقواست"

 و نکته آخر اینکه

حراست و بازرسی به عنوان واحدهای نظارتی درون سازمانی شرکت بهره‏برداری چه توجیهی برای سکوت خود در برابر این حجم وسیع از جرائم و تخلفات خواهند داشت! مگر نه اینکه به تصریح ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور "چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسی، ... و حراست و نظارت و بازرسی ...دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوءجریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده 606 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد."

در ماده 606 قانون مجازات اسلامی آمده است "هر یک از رؤسا یا مدیران یا مسئولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵۹۸ که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده‌ و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ‌ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد."

بصیر بر این عقیده است که در صورت وجود اراده در واحدهای مذکور  جهت برخورد با تخلفات نیز این  امر با مجموعه حاکم بر واحدهای فوق تقریبا امکان‏ناپذیر خواهد بود. از حراست و بازرسی‏ای که خود از مشمولان بخش عظیمی از این تخلفات می‏باشند و برای نمونه تعداد زیادی از مصادیق تخلفات فوق‏الذکر مربوط به آن واحدهاست چگونه می‏توان انتظار برخورد با آنها را داشت!

چرا که به فرموده مقام معظم رهبری:

"با دستمال کثیف نمی توان شیشه را پاک کرد. کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند"

/ 23 نظر / 68 بازدید
نمایش نظرات قبلی

چرا کامنتها را گزینشی تایید می کنید و بعضی کامنتها را تایید نمی کنید؟

یک مترویی که حقش ضایع شده

چرا نام برادر شخص برکنار شده اخیر که جزو نفراتی بود که رئیس شد نیامده است؟ نکند مهر عبا.... هستی؟ لطفا برای اینکه شکم برطرف شود توضیح دهید

ali

بالاخره رفت با تببریک به شما و همه همکاران قدیمی ان شاء الله مدیر عامل جدید هم مثل قبلی نباشد که حق همه را لگدمال کند .

محمد

با عرض تبریک به همه همکاران زخم خورده از آقای قلی ها این نخبه علمی با معدل 12/8 و هشت سال طول دوره تحصیل کارشناسی از دانشگاه آزاد قزوین، امیدوارم مدیر عامل جدید بتواند این ویرانه را آباد کند با 200 میلیارد بدهی ، بلایی که آقای قلی ها سر شرکت بهره برداری آورد مغول با ایران نکرد.

-

مدیر عامل رفت؟

همت

سلام چند وقت پیش منقی 2جلسه ای بود جلسه ای ازپیش تعیین شده که آقای مهندس قلی ها حضورداشت آقای ع .ر.خ آقای ا.ح.ق رو شهیییییییییییییید همممممممممممممممممت نامید آقابه یک ماه نرسید شد رئیس

پرسنل معاونت فرهنگی

آقای رجبی یک سوال خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرده و اون اینه که چرا فقط در مورد مسائل استخدام و سنوات و وام و این قبیل چیزها می نویسید. چرا در مورد قراردادهای صوری معاونت فرهنگی نمی نویسید. قراردادهایی که خیلی ها بواسطه ان میلیونر و حتی میلیاردر شدن.

پرسنل

با سلام. جناب آقای رجبی ممکنه توضیح دهید که با تغییر تیم مدیریتی ارشد سازمان تکلیف پرسنلی که به صورت غیرقانونی در پست های بالای سازمان انتصاب یافتند و یا در حال انتصاب می باشند چه خواهد شد و آیا جلوی این انتصاب های غیرقانونی گرفته خواهد شد؟

محمد

چرا دستور العمل کمیته طبقه بندی توی پورتال شرکت نیس؟ چرا فقط شما از بندها و تبصره هاش سر در میارید؟ بنظرم این خودش جای سوال هست؟ شما خودتون سلیقه ای برخورد نکردین؟ حداقل درباره بنده که شرایط احراز داشتم نکردین؟ و من هم جز این جدیدی ها بودم پس انصاف کجاس؟؟؟؟

بی نام

خدا پدرت را بیامرزد . نرود میخ آهنین در سنگ.