بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

تکذیبیه
ساعت ۳:٢٤ ‎ب.ظ روز ٢٥ دی ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: بصیر

 

"تکذیبیه"

بدینوسیله اعلام می‎‏دارد کلیه نظرات و دیدگاه‏‎های ما، تنها و تنها، منحصراً از طریق وبلاگ بصیر ارائه می‏‎گردد. انتساب هر دیدگاه، خبر و مطلبی از سوی هر شخصی و با بهره‎‏مندی از هر ابزاری اعم از مکتوب، مصوّر و نقل قول به اینجانب کذب محض، غیر واقع و مطلقاً فاقد هر اثری است.

یک توصیه هم به بعضی بی‎‏خِردان  که اقدام به جعل و توزیع نامه‏‎ی مضحکی به نام ما و توزیع آن نموده‏‎اند، به قول ناپلئون:

"حرفی را بزنید که بتوانید آن را بنویسید، چیزی را بنویسید که بتوانید پای آن را امضا بزنید و چیزی را امضا کنید که بتوانید پایش بایستید."