بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

میزان سنوات یا پاداش بازنشستگی. حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت5
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ب.ظ روز ۸ اسفند ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: کار و تأمین اجتماعی

 

حقوق متقابل کارگر و کارفرما، قسمت5

میزان سنوات یا پاداش بازنشستگی

مستند به ماده 31 قانون‎کار، هنگام بازنشستگی کارفرما مکلف است «براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید.»

همانگونه که در قسمت سوم از سلسله مباحث حقوق متقابل کارگر و کارفرما بیان شد، موازین و اندازههای تعیین شده در اغلب عناوین و موضوعات قانونکار به منظور رعایت حقوق کارگر بوده و تخطّی از آن جایز نیست لکن این قواعدِ امری نافی اختیار طرفین جهت تغییر این حداقلها و حداکثرها به نفع کارگر نیست. در این صورت این تغییر نهتنها مغایرتی با قانون نداشته بلکه به عکس قانونگذار با وضع قواعدی از آن حمایت نموده اجازه تغییر مجدّد آن و کاهش مزایا، به منظور انطباق با قانون‎کار را نخواهد داد.


در حقوق‎کار تغییر فوق‎الذکر ذیل عنوان «عرفِ معمول کارگاه» قرار دارد. اقدام داوطلبانه کارفرما در تغییر حداقل‎ها و حداکثرهای مورد نظر قانون‎گذار به نفع کارگران و در نظر گرفتن مزایایی فراتر از مزایای مندرج در قوانین و مقررات؛ در عمل مصداق تغییر شرایط‎کار بوده و با الحاق وصف استمرار به این تغییر و تکرار پرداختِ مزایایی بیشتر از حداقل مندرج در قانون، آن را به عرف کارگاه تبدیل خواهد کرد.

بر اساس اصول مسلّم حقوق‎کار عرفِ کارگاه جایگزین قانونِ مصوب شده این عرف، قانون جاری و مورد حمایت قانون‎ و غیرقابل تغییر خواهد بود. در واقع حق ایجاد شده به عنوان حقوق مکتسبه کارگران قلمداد و زوال‎ناپذیر است.

در خصوص سنوات یا پاداش بازنشستگی نیز موضوع به همین شکل است. اگر در کارگاهی کارفرما از گذشته اقدام به تغییر میزان سنوات بازنشستگی و افزایش آن به میزانی بیشتر از یک‎ماه مندرج در ماده 31 قانون‎کار نموده این میزان مستمراً در ایام طولانی به همه کارگرانی که بازنشسته شده‎اند پرداخت شده باشد، این تغییر و این پرداخت‎ها جزء شرایط‎کار کارگران محسوب و ادامه اجرای آن ناشی از حقوق مکتسبه کارگران و الزامی خواهد بود.

 

مطالب مرتبط:

قسمت چهارم

قسمت سوم

قسمت دوم