بصیر

تنها کسانی مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند. سید مرتضی آوینی(ره)

صفر تا صد کمیته طبقه بندی مشاغل. قسمت اول
ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز ۳۱ شهریور ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: طبقه‎بندی مشاغل ، کار و تأمین اجتماعی ، قانون گریزی

صفر تا صد نظام طبقه بندی مشاغل.قسمت اول

مقدمه:

مهم‎ترین و اساسی‎ترین مقررات حاکم بر قراردادکار، روابط کارگر و کارفرما، استخدام، انتصاب، ارتقاء، تغییر شغل و نظام مزد ضوابط و مقررات نظام طبقه‎بندی مشاغل است. مستند به مواد 48 و 49 قانونکار تشکیل کمیته طبقه‎بندی مشاغل، تهیه، تصویب و اجرای صحیح طرح در کلیه نهادهای مشمول قانون‎کار الزامی است. این مقررات از جمله ضوابط آمره قانون‎کار بوده بر خلاف قواعد تکمیلی امکان توافق بر خلاف آن نیز وجود ندارد.


کمیته طبقه‎بندی مشاغل:

ضوابط حاکم بر نهاد کمیته طبقه‎بندی مشاغل، از تشکیل و نحوه انتخاب اعضا تا حدود وظایف و اختیارات آن، دستورالعمل ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‎های دائمی طبقه‎بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ترکیب اعضا:

مستند به ماده یک دستورالعمل،کمیته مرکب از پنج عضو است:

1- دو نفر نماینده نماینده کارکنان به انتخاب شورای اسلامی کار یا در صورت فقدان شورا به انتخاب کارکنان و با رأی مستقیم در انتخاباتی با حضور اکثریت کارکنان شرکت (حضور نصف+یک کارکنان نصاب اکثریت کارکنان برای رسمیت انتخابات است).

2- دو نفر نماینده کارفرما به انتخاب مدیریت.

3- یک نفر نماینده سرپرستان به انتخاب کارکنانی که بر اساس شغل مورد تصدی و نمودار سازمانی دارای خط فرماندهی بوده یک نفر یا بیشتر نیروی تحت سرپرستی دارند.

مدت عضویت در کمیته طبقه‎بندی مشاغل:

مستند به ماده 2 دستورالعمل «عضویت در کمیته تابع محدودیت زمانی نیست و تغییر هر یک از اعضای کمیته و انتخاب عضو و یا اعضای جدید به ترتیب مقرر در بند یک و سایر موارد آتی صورت می‎گیرد.»

به تصریح ماده 5 این دستورالعمل خاتمه عضویت هر یک از اعضای کمیته به صورت حصری منحصر در سه حالت است:

1- استعفای عضو از ادامه عضویت در کمیته طبقه‎بندی مشاغل.

2- قطع رابطه استخدامی عضو کمیته با کارگاه به یکی از صور مزبور در ماده 21 قانون‎کار.

3- برکناری و عزل عضو کمیته توسط انتخاب کنندگان. یعنی:

* برکناری هر یک از نمایندگان مدیریت با اراده انشایی و ابراز آن توسط مدیریت.

* برکناری نماینده سرپرستان با اراده انشایی و ابراز آن توسط سرپرستان.

* برکناری هر یک از نمایندگان کارکنان با اراده انشایی و ابراز آن توسط کارکنان.

ابراز اراده انشایی در عزل هر یک از اعضا با همان فرایند انتخاب اعضا می‎باشد به این صورت که:

* با اعلام و ابلاغ اراده کارفرما به نماینده یا نمایندگان مدیریت و اطلاع و اخذ مجوز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه.

* اراده انشایی و ابراز آن توسط انتخاب کنندگان برای تغییر هر یک از نمایندگان سرپرستان و کارکنان، با رای اکثریت مطلق انتخاب کنندگان میسّر خواهد بود.

 با توجه به حصری بودن موارد خاتمه عضویت تفسیر، بسط و گسترش این موارد به اطلاق مغایر قوانین و مقررات، فاقد محمل قانونی بوده هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت.

به تصریح مواد متعدد این دستورالعمل کمیته طبقه‎بندی مشاغل دائمی بوده تعطیلی جلسات آن تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و مغایر قواعد آمره قانون‎کار است. مؤید این حکم بخش انتهایی ماده 5 دستورالعمل است که مقرر داشته در صورت خاتمه عضویت هریک از اعضا به یکی از صور حصری سه‎گانه فوق‎الذکر و تا انتخاب عضو جدید و اخذ گواهی تأیید صلاحیت اعضای گذشته به فعالیت خود در کمیته ادامه خواهند داد. حتی در موارد ضروری و استثنایی و عدم امکان فعالیت عضو سابق مانند قطع رابطه استخدامی و یا عدم تمایل عضو مستعفی به ادامه عضویت، به علت پیشگیری از تعطیلی جلسات کمیته دستورالعمل مقرر داشته که برای عضو جدید تا اخذ گواهی تأیید صلاحیت موقتاً مجوز فعالیت صادر خواهد شد.

... ادامه دارد